خانه / مبانی نظری / مبانی نظری رشد سود عملیاتی

مبانی نظری رشد سود عملیاتی

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
مبانی نظری رشد سود عملیاتی

مبانی-نظری-رشد-سود-عملیاتیمبانی نظری رشد سود عملیاتی
دارای ۵۳ صفحه و با فرمت pdf می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

۱-۲- مقدمه:
پیش بینی ، عاملی کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گـذاران ، اعتبـار دهنـدگان،مدیریت و دیگر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی متکی به پیش بینـی و انتظـارات هسـتند.
برای مثال، یک سرمایه گذار در تصمیماتی همچون خرید، فروش یا نگهـداری سـهام، بطـور ویـژهمایل است از زمان و میزان سود های تقیسمی و ریسک آنها مطلع باشد. چون آگاهی از ایـن گونـهخصوصیات سود های تقسیمی آتی از قبل و با دقت کامل مقدور نیست، پس به ناچار باید به پیشبینی روی آورد. در این میان، پیش بینی سود همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، زیـرا ازمتغیر ها ی موثر بر قضاوت ها و تصمیم گیری های استفاده کنندگان و عاملی مهم در کارآیی بازارهای سرمایه به حساب می آید. به همین دلیل  تحقیقات زیادی  و با روشهای گوناگون بـرای پـیشبینی هر چه بهترسود انجام شده و می شود. یکی از اهداف مهم پیش بینـی سـود، ارا ئـه بـرآوردیمعقول و منطقی از سود آوری آتی شرکت، جهت ارزیابی اوضاع مالی شرکت می باشد.  
تحقیقات نشان داده است که سود حسابداری، بار و محتوای اطلاعاتی دارد(بال و براون ۱۹۶۸).  بههرحال چه به منظور تمایل به نوعی اندازه گیری واحد از سود که مـورد نظرحسـابداران حرفـه ایاست و چه به خاطر اطلاعات ملحوظ در محاسبه سود حسابداری، که تحلیل گران مالی بـه انـدازهگیری و انتشار آن تاکید می ورزند، تقاضای محاسبه سود همواره مطرح است. مثلا هیات استانداردهای حسابداری مالیFASB))، در بیانیه شماره ۱ مفاهیم حسابداری مالی اظهار می دارد : 
 » مرکز اصلی توجه گزارشگری مالی آن گونه اطلاعاتی است کـه بـا انـدازه گیـری سـود و اجزای وابسته آن تهیه شده باشد و عملکرد واحد تجاری را نشان دهد  «. 
 
                                                
بطور کلی این فصل به دوبخش اصلی تقسیم می شود 
1- بخش ادبیات تحقیق                          2- بخش پیشینه تحقیق  
در بخش اول بر  مفاهیم مختلف سود ارائه  و اهمیت و کاربرد پیش بینی سود و سوالات مربوط بـهپیش بینی سود آتی تمرکز می کنیم و در بخش دوم تحقیقات تجربی انجام شده در خارج و داخـلایران در خصوص پیش بینی سود آتی بحث و ارائه شده است. 
 
 
     
 
 
2-2- ادبیات تحقیق :  
هندریکسون۱ در فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری، مفهوم سود را در سه سطح ساختاری ، معانیو عمل به شرح زیر بررسی می کند :  
1-2-2مفهوم سود در سطح ساختا ری (قواعد و تعاریف )۲ : 
اگر چه حسابداران ، سود حسابداری را معیاری بـرای تفسـیر رویـداد هـای دنیـای واقعـی( سـوداقتصادی) می دانند و برتاثیر آن بر رفتار استفاده کنندگان (توان پیش بینی یا مربوط بودن در فرایندتصمیم گیری ) تاکید می کنند اما معمولا اصول و قواعدحسابداری را بر مفروضاتی بنا می کنند کـهممکن است با پدیده های دنیای واقعی یا آثار رفتاری مـرتبط نباشـد. مثلاپژوهشـگران حسـابداریاظهار داشته اند که: 
 » سود حسابداری مبتنی بر میثاقها و قواعدی است که باید منطقی و هـم آهنـگ بـا یکـدیگر باشند اگر چه احتمالا انعکاس از مفهوم سود اقتصادی نباشد’۳٫  

دانلود فایل

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

درباره ی linkfail

همچنین ببینید

مبانی نظری رضایت از ازدواج

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. مبانی نظری رضایت از ازدواج مبانی …