خانه / مبانی نظری / مبانی نظری کنترل پوسچرال و رابطه تعادل و دشواری تکلیف

مبانی نظری کنترل پوسچرال و رابطه تعادل و دشواری تکلیف

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
مبانی نظری کنترل پوسچرال و رابطه تعادل و دشواری تکلیف

مبانی-نظری-کنترل-پوسچرال-و-رابطه-تعادل-و-دشواری-تکلیفمبانی نظری کنترل پوسچرال و رابطه تعادل و دشواری تکلیف
دارای ۷۲ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه و مبانی نظری::

کنترل پوسچرال و رابطه تعادل و دشواری تکلیف

۲-۱)  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۲)  مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۲-۱)  کنترل پوسچرال……………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۲-۲)  سیستم های کنترل پوسچر……………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۳)  کنترل حرکتی وضعیت ایستا…………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۲-۴)  راست قرار گرفتن بدن………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۵)  تون عضلانی………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۲-۶)  تون پوسچرال………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۲-۷)  محدوده تعادل در زمان ایستادن………………………………………………………………………………۲۷
۲-۲-۸)  راهبردهای فعال……………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۲-۹)  تعادل قدامی- خلفی……………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۲-۱۰)  راهبرد لگن………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۲-۱۱)  راهبرد گام برداشتن…………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۲-۱۲)  تعادل داخلی- خارجی………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۱۳)  سازگاری راهبرد حرکتی……………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۱۴)  بیومکانیک های تعادل…………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۲-۱۵)  فیزیولوژی تعادل………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۲-۱۶)  سیستم بینایی و کنترل تعادل………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۲-۱۷)  سیستم دهلیزی و تعادل………………………………………………………………………………………۴۱
۲-۲-۱۸)  سیستم حس عمقی و تعادل…………………………………………………………………………………۴۴
۲-۲-۱۹)  نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل………………………………………………………………………۴۵
۲-۲-۲۰)  تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل…………………………………………………………۵۰
۲-۲-۲۱)  تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن………………………………………………………………………۵۱
۲-۳)  رابطه تعادل و دشواری تکلیف…………………………………………………………………………………..۵۲
۲-۴)  تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی…………………………………………………………………………….۵۳
۲-۵)  ارزیابی ترکیب بدنی………………………………………………………………………………………………….۵۷
۲-۵-۱)  شاخص توده بدن…………………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۵-۲)  درصد چربی………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۲-۶)  تیپ بدنی………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۲-۶-۱)  فربه پیکری………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۲-۶-۲)  عضلانی پیکری……………………………………………………………………………………………………۵۹
۲-۶-۳)  لاغر پیکری…………………………………………………………………………………………………………۶۰
۲-۷)  ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل………………………………………………………..۶۱
۲-۸)  ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران……………………………..۶۳
۲-۹)  تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………۶۵
۲-۱۰)  تحقیقات انجام شده در خارج کشور…………………………………………………………………………۶۵

۲-۱) مقدمه
تفاوت های آناتومیکی و فیزیولوژیکی در رابطه با کارایی جسمی افراد، به آسانی قابل تشخیص نبوده و نیاز به مطالعه و تحقیق تجربی است. از آنجا که موفقیت ورزشکار در اجرای مهارت¬های پیشرفته، به تیپ بدنی و اندازه بدنی او وابسته است و به لحاظ اینکه قابلیت جسمانی- حرکتی به عنوان عامل پایه و اساسی جهت شرکت در فعالیت های ورزشی و کسب موفقیت در آنها محسوب می شود، بنابراین فهم و درک عواملی نظیر ساختمان بدن، تیپ بدنی و تعادل که از عوامل آمادگی جسمانی می باشند از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت این عوامل در میان دانشجویان و هدایت آنان به یک رشته ورزشی متناسب با تیپ بدنی و ترکیب بدنی و تعادل آنان، می تواند به موفقیت نسبی آنها در اجرای مهارت¬های آن رشته و احساس پیروزی در آن ورزش خاص منجر گردد (۱۸).
لذا در این فصل عناوین ذیل در دو حیطه نظری و تجربی که تحقیقات مرتبط با تحقیق حاضر می باشند مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

۲-۲) مبانی نظری تحقیق

تعادل ایستا در افراد از تعامل سیستم های مهم درگیر ایجاد می گردد. پایداری و تعادل در برخی کتاب ها مترادف یکدیگر به کار می رود در صورتی که این دو اصطلاح دارای معانی متفاوتی می باشند. در ادامه، به تعاریف و شرح مطالب در ارتباط با تعادل و پایداری و کنترل وضعی بدن و کاربرد شاخص های آنتروپومتریک خواهیم پرداخت.

۲-۲-۱) کنترل پوسچرال
کنترل پوسچرال یک اصطلاح کلی است که در توصیف مجموعه پیچیده ای از توانائی¬های متعدد استفاده می گردد. یک کنترل پوسچرال مطلوب نه تنها به توانایی حفظ ایستادن معمولی بلکه به حفظ ثبات در زمان بهم خوردن تعادل یا در زمان حرکت دادن فعال یک اندام یا کل بدن مانند عمل دسترسی یا قدم زدن نیاز دارد (۹۵). بر این اساس، کنترل پوسچرال شامل کنترل موقعیت بدن در فضا برای حفظ تعادل و جهت گیری پوسچرال  است. جهت گیری به معنای توانایی حفظ رابطه مناسب بین قسمت های مختلف بدن و محیط برای انجام یک کار است و در واقع راستای فعالی از تنه و سر را در رابطه با جاذبه، سطح اتکاء، محیط بینایی و منابع درونی درگیر می سازد (۳۰).
تعادل پوسچرال نیز هماهنگی راهبردهای حرکتی را در ثابت نگه داشتن مرکز ثقل بدن، هم در طول آشفتگی های خودبخودی ثبات و هم آشفتگی هایی که از خارج بر ثبات وارد می شود، درگیر می سازد (۶۹). حفظ و کنترل بدن، یا در وضعیت پویا (تعادل دینامیک) یا وضعیت ایستا (تعادل استاتیک) است (۳۰). کنترل پوسچرال یا تعادل از دید ایستایی، به عنوان توانایی در حفظ سطح اتکاء با کمترین حرکت و از دید پویایی، به عنوان توانایی در انجام یک تکلیف همراه با حفظ وضعیت پایدار می باشد (۳۸). یک سیستم پایدار سیستمی است که حرکت آن حتی در زمانی که دچار تلاطم می شود از مسیر مطلوب خارج نگردد. یک جسم زمانی پایدار است که مرکز ثقل   (COM)روی
سطح اتکاء آن باقی بماند (۳۰).
سه عامل مربوط به اصول تعادل عبارتند از: ۱- مر کز ثقل ۲- خط ثقل ۳- سطح اتکاء  (BOS).
– در هر شیء یک مرکز ثقل وجود دارد. در اشکال هندسی این عامل دقیقاً در مرکز شیء واقع است و در اشیاء متقارن مانند بدن انسان مرکز ثقل در خلال حرکت بطور مداوم تغییر می کند. مرکز ثقل بدن ما در جهت حرکت یا وزن اضافی نیز جابجا می شود. مرکز ثقل یک کودک ایستاده در حالت مستقیم تقریباٌ در بالای کمر بین جلو و عقب بالاتنه است (۱۴).
فعالیت¬هایی که در آن مرکز ثقل در یک وضعیت پایدار باقی می ماند نظیر ایستادن روی یک پا یا بالانس روی سر، به عنوان فعالیت¬های تعادلی ایستا شناخته می گردند. چنانچه مرکز ثقل دائماٌ جابجا شود مانند طناب بازی، راه رفتن یا غلت جلو، این فعالیت¬ها حرکات تعادلی پویا می باشد (۱۴).
– خط ثقل یک خط فرضی است که بطور عمودی از مرکز ثقل به مرکز زمین رسم می گردد. رابطه درونی مرکز ثقل و خط ثقل با سطح اتکاء درجه استواری بدن را تعیین می کند (۱۴).
– سطح اتکاء بخشی از بدن بوده که در تماس با سطح حمایتی قرار می گیرد. چنانچه خط ثقل در محدوده سطح اتکاء قرار گیرد بدن در تعادل خواهد بود و چنانچه خارج از آن قرار گرفت تعادل به هم خواهد خورد. هرچه سطح اتکاء عریض تر باشد استواری نیز بیشتر است. همان گونه که می توان دریافت استواری با دو پا بیش از یک پا است. فردی که با وضعیت پاهای نزدیک به هم ایستاده، برای به هم خوردن تعادل بسیار مستعدتر است نسبت به فردی که با وضعیت پاهای اندکی باز ایستاده است. هرچه مرکز ثقل به مرکز سطح اتکاء نزدیک تر باشد استواری نیز بیشتر است. وضعیت پا به منظور افزایش سطح اتکاء در جهت حرکت منجر به افزایش استواری می گردد. این اصل با وضعیت پای دونده ای که برای توقف تلاش می کند و یا دریافت کننده ای که سعی در دریافت و کنترل یک شیء سنگین دارد نمایان می شود (۱۴).

دانلود فایل

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

درباره ی linkfail

همچنین ببینید

مبانی نظری نارسایی هیجانی از دیدگاه علوم شناختی

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. مبانی نظری نارسایی هیجانی از دیدگاه …