خانه / مبانی نظری / مبانی نظری کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس

مبانی نظری کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
مبانی نظری کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس

مبانی-نظری-کیفیت-حسابرسی-اندازه-حسابرس-و-دوره-تصدی-حسابرسمبانی نظری کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس
دارای ۸۵ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه    17
2-2) کیفیت حسابرسی :    17
1-2-2) چارچوب کیفیت حسابرسی    18
2-2-2) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی    20
1-2-2-2) تقاضا برای کیفیت حسابرسی    22
2-2-2-2) عرضه کیفیت حسابرسی    23
3-2-2-2) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی    24
4-2-2-2) محصولات کیفیت حسابرسی    26
5-2-2-2) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی    33
3-2) اندازه حسابرس    35
4-2) تخصص  گرایی در صنعت    37
5-2) دوره تصدی حسابرس    39
6-2تعریف جریان وجوه نقد آزاد    40
1-6-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد    40
2-6-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن    41
7-2 نظریه مدیریت سود    43
1-7-2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود    44
2-7-2 منتخب نظریه های رقیب    46
3-7-2نظریه ی شرکت    47
4-7-2 رویکرد هزینه ی قراردادها    49
5-7-2)مدیریت سود    51
1-5-7-2) فرضیه های طرح پاداش    53
2-5-7-2) فرضیه های قرارداد بدهی    53
3-5-7-2) فرضیه های هزینه های سیاسی    53
6-7-2) انگیزه های مدیریت سود    54
1-6-7-2) تامین انتظارات تحلیل گران مالی    54
2-6-7-2) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی    55
3-6-7-2) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب    55
4-6-7-2) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی    56
5-6-7-2) تعویض مدیریت    56
7-7-2)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد    56
8-2)مفاهیم مختلف سود    58
1-8-2)سود    58
2-8-2) اهداف گزارشگری سود    58
3-8-2)  پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود    59
4-8-2) فواید سود برای سرمایه گذاران    60
5-8-2) تئوری نمایندگی    62
6-8-2) انواع قراردادها و نظریه نمایندگی    65
1-6-8-2) قرارداد برمبنای رفتار یا زمان    66
2-6-8-2) قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک    67
7-8-2) هموار سازی سود    67
1-7-8-2) انواع هموارسازی سود    69
2-7-8-2) روش های هموارسازی سود    71
8-8-2) حسابداری تعدیلات جامع    71
9-8-2) حساب سازی    72
9-2) تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی    72
10-2) بحث کلی    76
11-2) پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر    81
1-11-2) پژوهشهای انجام شده برون از کشور    81
2-11-2) پژوهشهای انجام شده درون کشور    90

مقدمه
در این فصل ، پژوهشگر مبانی نظری  و پیشینه پژوهش را در قالب بخش های زیر تدوین داده است :
بخش نخست : کیفیت حسابرسی
بخش دوم : اندازه حسابرس،تخصص گرایی در صنعت و دوره تصدی حسابرس
بخش سوم: جریان وجه نقد آزاد، تعاریف و مشکلات نمایندگی ناشی از آن
بخش چهارم : نظریه مدیریت سود و اقلام تعهدی اختیاری
بخش پنجم : مفاهیم سود و نظریه نمایندگی
بخش ششم : تببین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی
بخش هفتم : پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر

۲-۲) کیفیت حسابرسی :
 از کیفیت حسابرسی تعریف های گوناگونی کرده اند. در ادبیات حرفه ای کیفیت حسابرسی در رابطه با میزان رعایت استاندارد های حسابرسی مربوطه تعریف می شود. در مقابل پژوهشگران حسابداری ابعادی چندگانه برای کیفیت حسابرسی قائلند و این ابعاد اغلب به تعاریفی که ظاهری متفاوت دارند منجر می شود  عمومی ترین تعریف ها از کیفیت حسابرسی عناصر زیر را در بر می گیرد :
–    احتمال وجود اشتباهات عمده در صورت های مالی که حسابرس بتواند آنها را کشف و گزارش کند .
–    احتمال این که حسابرس برای صورت های مالی حاوی اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط صادر نکند .
–    سنجه ای برای توان حسابرس در کاهش اشتباهات و تحریفات جانبدارانه و بهبود کیفیت داده های حسابداری
–    دقت اطلاعاتی که حسابرس درباره آنها گزارش صادر کرده است .
تعاریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال حسابرسان در انجام حسابرسی (استقلال واقعی ) و همچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقلال آنها را در بر می گیرند (علوی طبری و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۳۳)۱٫
 اگر چه کیفیت درک شده حسابرسی می تواند با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط باشد اما لزوماً یکسان نیست. بنابراین ، حسن شهرت و مراقبت حرفه ای برای حفظ ویژگی های واقعی کیفیت حسابرسی و کیفیت درک شده استفاده می شود. به علاوه، باید در نظر داشت که مراقبت حرفه ای حسابرس کیفیت اطلاعات صورت های مالی را تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که حسن شهرت حسابرس چگونگی درک ذی نفعان از اطلاعات مذکور را متاثر می سازد.

۱-۲-۲) چارچوب کیفیت حسابرسی
کیفیت حسابرسی در اغلب پژوهش های تجربی انجام شده پیرامون کیفیت حسابرسی به نوعی در رابطه با ریسک حسابرسی تعریف شده است. ریسک حسابرسی آن ریسکی است که حسابرس درباره صورت های مالی حاوی تحریف با اهمیت، نظر نامعتبر ارائه کند. برای مثال، دی آنجلو  1981 کیفیت حسابرسی را به عنوان احتمال ارزیابی بازار از (الف) تحریف های بااهمیت موجود در صورت های مالی که توسط حسابرس کشف نشده است. و (ب) گزارش تحریف های مذکور، تعریف نموده است. اکثر تعاریف دیگر از کیفیت حسابرسی به رغم تفاوت ها، برخی از ویژگی های دی آنجلو را بازتاب می دهند .
تعریف دی آنجلو، ویژگی انتقادی از درک تاثیر حسابرسی بر اطلاعات صورت های مالی را نشان می دهد. بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، به توانایی حسابرس برای کنترل کیفیت اطلاعات تولیدی یا اطمینان بخشی از مطابقت آنها با اصول پذیرفته شده حسابداری می پردازد. مطابق قسمت (الف) از تعریف دی آنجلو این امر به شایستگی حسابرس یا توانایی کشف تحریف با اهمیت مربوط می شود. قسمت (ب) از تعریف فوق، یعنی احتمال گزارشگری تحریف مذکور، موکول به استقلال حسابرس می باشد. از آنجا که تضاد منافع بین استفاده کنندگان و تهیه کنندگان اطلاعات منجر به افزایش تقاضا برای حسابرسی می شود بنابراین استقلال باید ویژگی بنیادی حسابرسی باشد. درجه شایستگی (صلاحیت) و استقلال حسابرس به اجزای کیفیت حسابرسی وابسته است. نکته مهمی که در تعریف دی آنجلو وجود دارد این است که این تعریف در زمینه ی احتمالات ارزیابی شده بازار جای می گیرد. از این رو، این تعریف به درک بازار از این که آیا حسابرس عملیات حسابرسی را با شایستگی انجام داده و نیز میزان درک از استقلال حسابرس، وابسته است. دی آنجلو با معرفی مفهوم درک بازار از شایستگی (صلاحیت) و استقلال حسابرس به سمت تاکید بر اجزای کیفیت حسابرسی تغییر جهت می دهد.
 این مطلب به آنچه در بیانیه پژوهش حسابرسی شماره ۶ تحت عنوان توانایی حسابرس برای افزایش اعتبار صورت های مالی توصیف شده است، مربوط می شود. حسن شهرت حسابرس اغلب در پژوهش های تجربی پیرامون کیفیت حسابرسی آزمون شده است. بنابراین اغلب در ادبیات مربوطه فاصله بین شایستگی (صلاحیت) و استقلال درک شده و واقعی مبهم می باشد. در راستای بررسی کامل مطالب گذشته ارائه تعریفی که وضعیت مذکور را ترسیم کند، مطلوب به نظر می رسد.

نمودار (۱-۲) چارچوب کیفیت حسابرسی

نمودار (۲-۲) برنامه ای را ارائه می کند که رابطه بین ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی را نمایش می دهد. این نگاره رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی و محصولات کیفیت حسابرسی و تاثیر آنها بر اطلاعات صورت های مالی را ارائه می کند. اجزای کیفیت حسابرسی، یعنی حسن شهرت حسابرس و توانایی آگاهی دهندگی حسابرسی، ازادبیات دانشگاهی و حرفه ای بر گرفته شده است. اجزای مذکور دو محصول کیفیت حسابرسی، یعنی اطلاعات معتبر و اطلاعات با کیفیت را تحت تاثیر قرار می دهند. حسن شهرت حسابرس بر دیدگاه استفاده کنندگان از مراقبت حرفه ای حسابرس استوار است، که این مطلب هم عموما غیر قابل مشاهده است .

۲-۲-۲) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی
در نودار (۳-۲) طبقه بندی عملی پژوهش های تجربی ارائه شده است. اکثر مطالعات تجربی کیفیت حسابرسی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و محرک های تقاضا نظیر راهبردهای ریسک صاحبکار را با تضاد نمایندگی، یا با محرک های عرضه نظیر حق الزحمه و راهبردهای مدیریت ریسک مؤسسه حسابرسی بررسی می نمایند.

دانلود فایل

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

درباره ی linkfail

همچنین ببینید

مبانی نظری ساختار حافظه و انواع حافظه

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. مبانی نظری ساختار حافظه و انواع …